Strona Głwna

PROJEKT WSPӣFINANSOWANY ZE RODKW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

INFORMACJA O REALIZACJI PRZEZ GMIN RADZYMIN PROJEKTU W RAMACH DZIAANIA 8.3 PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA Realizacja projektu Ig otwrz w pdf

Informacja pokontrolna WWPE otwrz w pdf

Aktualnoci

Radzymin, 23.11.2012 r.
W celu przypieszenia i uatwienia procesu wymiany modemw informuj, i w dniach 7 grudnia (pitek) w godz. od 15.00 do 18.00 oraz 8 grudnia (sobota) w godz. 9.00-15.00 w sali konferencyjnej Urzdu (II p.) bdzie mona pozostawi dotychczas uytkowane modemy oraz odebra nowe, na okres kolejnych 2 lat. Podczas wizyty zostan podpisane protokoy zdawczo-odbiorcze oraz umowy uyczenia modemw. Prosz zabra ze sob dowd osobisty i dugopis. Podczas spotkania firma Eneco przedstawi sposb instalacji nowego modemu. Na spotkanie mona zabra uytkowanego przez siebie laptopa w celu instalacji modemu.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu 608 028 372.
/-/ Marcin Szemraj.

Radzymin, 20.11.2012 r.
W zwizku z podpisaniem umowy z firm Eneco na zapewnienie dostpu do Internetu grupie 277 uczestnikw projektu informuj, i przedstawiciele ww. firmy bd si z Pastwem kontaktowa bezporednio w sprawie instalacji urzdze do odbioru Internetu. W przypadku stwierdzenia, i sygna internetowy jest gorszej jakoci ni dotychczas prosz zgasza powysze pod adresem serwis@eneco.net.pl lub nr telefonu 81 5659400 w godz. od 8 do 16.
Tylko w przypadku stwierdzenia problemw z funkcjonowaniem dostpu do Internetu prosz zgasza swoje uwagi kierownikowi projektu, w pozostaych przypadkach brak negatywnych uwag zostanie potraktowany jako potwierdzenie dostpu do Internetu na odpowiednim, nie pogorszonym poziomie. Dodatkowe informacje pod nr telefonu 608 028 372.
/-/ Marcin Szemraj.

Radzymin, 8.11.2012 r.
W nawizaniu do informacji z dn. 31 padziernika br. pragn powiadomi i w dniach 3-6 grudnia br. naley dostarczy do Biura Obsugi Klienta w UMiG w godzinach pracy Urzdu modemy otrzymane od firmy Telestrada i Obelisk (jesli byy dostarczane anteny to naley je zwrci).
Prosz o dostarczenie modemw w zamknitych kopertach, ktre powinny by opisane poprzez podanie swoich danych adresowych oraz aktualnego numeru telefonu, o ile uleg zmianie. Dodatkowe informacje pod nr telefonu 608 028 372.
/-/ Marcin Szemraj.

Radzymin, 31.10.2012 r.

Informuj, i z dniem 31 listopada br. koczy si realizacja projektu, w ktrym Pastwo uczestniczycie. Zgodnie z zapisami umw uyczenia sprztu i zasadami realizacji projektu przez kolejne 5 lat od terminu zakoczenia projektu bdziecie mieli Pastwo mieli nadal moliwo korzystania ze sprztu, a Gmina Radzymin jest zobowizana dostarczy wam sygna internetowy.
Z kocem listopada dotychczasowi dostawcy sygnau internetowego zaprzestan wiadczy swoje usugi, a rwnoczenie rozpocznie si proces wymiany modemw, ktre dostarcz nowe firmy, ktre w okresie kolejnych dwch lat bd dostarcza Pastwu sygna internetowy. W miejscowociach: Arciechw, Borki, Ruda, St. Zaubice bdzie to firma Orange, w przypadku pozostaych lokalizacji firma Eneco. Przedstawiciele ww. firm bd si z Pastwem kontaktowa bezporednio w sprawie dostarczenia i instalacji urzdze do odbioru sygnau internetowego. W terminie do 5 grudnia br. naley zwrci do UMiG Radzymin wszystkie modemy z ktrych Pastwo korzystali dotychczas za wyjtkiem modemw firmy Play, ktre zostan od Pastwa odebrane bezporednio na pocztku grudnia. O miejscu i terminach odbioru modemw w siedzibie Urzdu zostan Pastwo powiadomieni w pniejszym okresie.

/-/ Marcin Szemraj.

Radzymin, 4.10.2012 r.
Informuj, i w terminie do poowy listopada br. odbd si kolejne wizyty monitoringowe, przeprowadzone przez p. Orowskiego. Przypominam o koniecznoci aktualizacji swoich danych adresowych, numeru telefonu w celu skontaktowania si w powyszej sprawie.
/-/ Marcin Szemraj.

Radzymin, 27.09.2012 r.
W zwizku z nieco wczeniejszym zakoczeniem realizacji projektu informuj, i planowane na padziernik br. szkolenia dla uczestnikw projektu z obsugi komputera nie bd organizowane. /-/ Marcin Szemraj.

Radzymin, 30.08.2012 r.
Osoby, ktre s zobowizane zwrci naleno za napraw uszkodzonego sprztu proszone s o dokonywanie wpat bezporednio na konto projektu: 96 1060 0076 0000 3310 0017 1651 z podaniem swoich danych osobowych i informacj, i wpata dotyczy zwrotu kosztw naprawy sprztu.
/-/ Marcin Szemraj.

Radzymin, 31.08.2012 r.
Informuj, i w przypadku naprawy sprztu, ktre nie s objte gwarancj, bd one wykonywane w serwisie komputerowym w Radzyminie, przy ul. Stary Rynek 18, w firmie IT Logic. W przypadku naprawy sprztu oznaczonego naklejk firma deklaruje, i udziela bdzie 10% zniki. Koszty naprawy trzeba bdzie pokrywa przy odbiorze sprztu, bez moliwoci rozkadania na raty. W przypadku odmowy odbioru sprztu i pokrycia kosztw naprawy wypowiadane bd umowy uyczenia. Decyzj o skierowaniu sprztu do naprawy w serwisie w Radzyminie bdzie podejmowa kadorazowo p. Marcin Karczmarczyk, z ktrym tak jak dotychczas naley kontaktowa si w sprawie naprawy sprztu, przed przekazaniem go do serwisu. Od pocztku roku 2013 sprzt do naprawy bdzie mona przekazywa bezporednio do ww. firmy.
/-/ Marcin Szemraj

Radzymin, 07.08.2012 r.
Informuj, i w najbliszym czasie w przypadku sprztu komputerowego, ktry ju by naprawiany i utracona zostaa gwarancja bdzie istniaa moliwo jego naprawy w serwisie komputerowym w Radzyminie. Zgodnie z wstpnymi ustaleniami firma naprawiajca sprzt bdzie wykonywa tasze naprawy dla uczestnikw projektu ze znik, a warunkiem uzyskania zniki bdzie naklejka na obudowie laptopa. W przypadku pozostaych laptopw, do momentu obowizywania gwarancji, bd one naprawiane w serwisie w Warszawie.
/-/ Marcin Szemraj.

Radzymin, 06.08.2012 r.
Uprzejmie przypominam, i realizacja projektu, w ktrym Pastwo uczestniczycie upywa z kocem roku 2012. Na przeomie roku 2012-2013 otrzymacie Pastwo nowy sprzt do odbioru Internetu, od dostawcy ktry wybrany bdzie w postpowaniu przetargowym w tym roku. Istnieje prawdopodobiestwo, i moe doj do krtkiej przerwy w dostpie do Internetu, zwizanego z wymian modemw. Take w tym roku moe mie miejsce kontrola projektu i w zwizku z tym moliwe bd wizyty w wybranych gospodarstwach domowych uczestniczcych w projekcie, nie liczc kwartalnej wizyty monitoringowej. W kolejnych latach wizyty monitoringowe bd rzadsze, bd si odbywa nie czciej ni raz na p roku. Przypominam take, e termin 10 wrzenia to ostateczny termin przekazywania zgosze na ostatnie szkolenia, ktre mog odby si w ramach projektu.
/-/ Marcin Szemraj.

Radzymin, 22.06.2012 r.
Informuj, i w najbliszym czasie do osb, ktre maj due zalegoci w zwrocie rodkw za uszkodzony sprzt zostan przesane indywidualne wezwania do uregulowania nalenoci. Dotyczy to zwaszcza osb, ktre pomimo zoonych pisemnych deklaracji nie dokonay adnej wpaty lub bardzo niewielkich wpat na konto Urzdu z tytuu zwrotu kosztw naprawy. W zwizku z tym, e okres realizacji projektu koczy si w biecym roku informuj, i bez wzgldu na sytuacj finansow osb korzystajcych ze sprztu, w przypadku dalszego uchylania si przed zwrotem nalenoci za uszkodzony sprzt, bd wypowiadane umowy uyczenia, a sprzt bdzie przekazywany osobom, ktre obecnie oczekuj na licie rezerwowej. Powysz informacj prosz potraktowa jako ostatnie przypomnienie, w pniejszym terminie, poczwszy od poowy lipca br. bd przekazywane jedynie pisemne informacje o koniecznoci zwrotu sprztu do Urzdu.
/-/ Marcin Szemraj.

Radzymin, 20.06.2012 r.
Informuj, i w przypadku gdy pojawi si w komputerze informacja o koniecznoci zmiany baterii nie oznacza to koniecznoci przekazania sprztu do naprawy. Sprzt jest nadal sprawny i bdzie normalnie funkcjonowa w przypadku cigego podczenia do sieci elektrycznej za porednictwem zasilacza. Ponadto, w nawizaniu do informacji otrzymanych z serwisu prosz pamita, i po naprawie sprztu, ktry zosta uszkodzony w nastpstwie upadku, uderzenia itp. przestaje funkcjonowa gwarancja na pozostae podzespoy laptopa, poniewa istnieje bardzo due prawdopodobiestwo, i take one ulegy uszkodzeniu, a objawy pojawi si w pniejszym terminie.
/-/ Marcin Szemraj.

Radzymin, 4.06.2012 r.
W nawizaniu do podpisanych aneksw do umw uyczenia sprztu komputerowego, przeduajcych moliwo korzystania ze sprztu do koca roku 2017 informuj, i terminy gwarancji na sprzt kocz si w nastpujcych okresach:
- I grupa – do 30 grudnia 2012 r.
- II grupa – do 6 maja 2013 r.
- III grupa – do 24 listopada 2013 r.
Gmina po upywie powyszych terminw umoliwi napraw sprztu za swoim porednictwem. W przypadku usugi dostpu do Internetu o nowej formie udostpnienia powyszej zostaniecie Pastwo poinformowani nie wczeniej ni we wrzeniu lub padzierniku br.
/-/ Marcin Szemraj.

Radzymin, 23.05.2012 r.
Informuj, w terminie do koca czerwca odbd si kolejne wizyty monitoringowe u wszystkich uczestnikw projektu, ktre przeprowadzi p. T.Orowski. Osoby, ktre zgosiy si na szkolenie informuje, i bd w nim uczestniczy w poowie czerwca.
Ostatni termin organizacji szkole upywa z kocem wrzenia – osoby chcce uczestniczy w szkoleniu prosz o kontakt.
/-/ Marcin Szemraj.

Radzymin, 15 maja 2012r.
OGOSZENIE O ZAMWIENIU KTREGO WARTO NIE PRZEKRACZA 14 000 EURO NA ZAKUP USUGI SZKOLENIOWEJ DLA 10 OSB ZAKRESU OBSUGI PROGRAMW KOMPUTEROWYCH, TWORZENIA STRON INTERNETOWYCH, KORZYSTANIA Z POCZTY ELEKTRONICZNEJ W RAMACH PROJEKTU O NAZWIE „Internet szans wszechstronnego rozwoju mieszkacw gminy Radzymin” REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, DZIAANIE 8.3
Przedmiotem zamwienia jest:
Zakup usugi szkoleniowej dla 9 osb – uczestnikw projektu, z zakresu obsugi programw komputerowych pakietu Office, tworzenia stron internetowych, korzystania z poczty elektronicznej. Szczegy dotyczce zamwienia znajduj si w zaczniku nr 1 do ogoszenia – opisie przedmiotu zamwienia.
Ogoszenie
Oferta cenowa
OPZ
Umowa
Zalacznik nr 3
Zalacznik nr 4
Wyniki


Radzymin, 10.05.2012 r.
Informuj, i w przypadku przekazania do serwisu uszkodzonego laptopa, ktry jest brudny serwis nalicza dodatkowo 60-120 z za czyszczenie sprztu. Informacje o tego rodzaju obcieniach znajduj si na wikszoci faktur, ktre otrzymuje Urzd Gminy. Przypominam, e dbanie o sprzt naley do podstawowy obowizkw osb, ktre podpisay umowy – uyczenia.
/-/ Marcin Szemraj.

Radzymin, 11.04.2012 r.
Informuj, i w terminie do dnia 15 maja br. istnieje moliwo zgoszenia za porednictwem poczty elektronicznej (marcin.szemraj@interia.pl) swoich potrzeb szkoleniowych w zakresie obsugi programw komputerowych z pakietu Office, poczty elektronicznej, obsugi Internetu i innych programw komputerowych. Propozycja adresowana jest zwaszcza do gospodarstw domowych ktre od biecego roku uczestnicz w projekcie. Definitywny termin w jakim mona skorzysta z usug szkoleniowych upywa z kocem listopada br.
Po zgromadzeniu zgosze przeprowadzone zostanie postpowanie przetargowe na zakup usug szkoleniowych – prawdopodobny termin realizacji szkole to jeden lub dwa weekendy w czerwcu 2012 r.
/-/ Marcin Szemraj.


Radzymin, 30.03.2012 r.
Informuj, i instytucja z ktr Gmina Radzymin zawara umow na realizacj projektu w ktrym uczestniczycie planuje przekazanie Pastwa dzieciom materiaw promocyjnych.
W celu otrzymania materiaw prosz o przekazanie do 5 kwietnia informacji o liczbie dzieci z gospodarstwa domowego uczestniczcego w projekcie.
Prosz o przekazanie na adres poczty elektronicznej marcin.szemraj@interia.pl ankiety zaczonej do niniejszej informacji, wybierajc tylko jedn pozycj pomocy z jakiej dziecko korzysta. Brak informacji bdzie oznacza brak moliwoci otrzymania materiaw promocyjnych.
Ankieta_WWPE.doc
/-/ Marcin Szemraj.

Radzymin, 24.02.2012 r.
Informuj, i od koca lutego br., bd przeprowadzane przez p. Tomasza Orowskiego, jak co kwarta, wizyty monitoringowe u uczestnikw projektu. Uprzejmie prosz o udostpnienie sprztu do weryfikacji, zgodnie z warunkami umowy uyczenia.
/-/ Marcin Szemraj.
Radzymin, 16.02.2012 r.
Informuj, i w biecym roku istnieje moliwo zweryfikowania owiadcze, zgodnie z ktrymi deklarowali Pastwo brak dostpu do Internetu w momencie podpisywania umw uyczenia.
W przypadku stwierdzenia, i korzystacie Pastwo z Internetu w inny sposb ni dziki projektowi realizowanemu przez Gmin Radzymin, bd wypowiadane umowy uyczenia w trybie natychmiastowym, a w zwizku ze zoeniem nieprawdziwego owiadczenia – take podjcie dziaa majcych na celu odzyskanie rodkw finansowych zwizanych z dotychczasowym pokrywaniem kosztw abonamentu za Internet. Informuj take, i istnieje moliwo w kadej chwili rezygnacji z uczestnictwa w projekcie np. w sytuacji poprawy Pastwa sytuacji finansowej i moliwoci samodzielnego zakupu dostpu do Internetu o wyszej jakoci.
Na moliwo uczestnictwa w projekcie oczekuj osoby, bdce na licie rezerwowej. Istnieje take moliwo zgaszania si osb, ktre chciayby skorzysta ze wsparcia w ramach projektu.
/-/ Marcin Szemraj.

Radzymin, 9.02.2012 r.
Informuj, i w najbliszym czasie uczestnicy projektu, ktrzy otrzymali sprzt komputerowy w ramach projektu w I i II grupie otrzymaj poczt dwa egzemplarze aneksu do umowy uyczenia.
Zgodnie z treci aneksu przedueniu ulegnie termin w jakim bdzie mogli Pastwo korzysta ze sprztu komputerowego – zgodnie z zasadami realizacji projektu Gmina Radzymin jest zobowizana do zachowania efektw projektu w terminie 5 lat po zakoczeniu jego realizacji. Oznacza to, e umowy uyczenia bd obowizyway w terminie do koca roku 2017.
Prosz o podpisanie aneksu do umowy i przekazanie jednego egzemplarza do Biura Obsugi Klienta, znajdujcego si w Urzdzie MiG Radzymin.
/-/ Marcin Szemraj.


Radzymin, 20.12.2011 r.
Informuj, i ze wzgldu na konieczno przeznaczenia okoo 10 000 z na pokrycie kosztw napraw sprztu uytkowanego w ramach projektu przez osoby, ktre odmawiaj zwrotu rodkw za napraw sprztu, przez co rezygnuj z uczestnictwa w projekcie, nie bdzie moliwoci zakupu dodatkowych okoo 20 sztuk drukarek.
/-/ Marcin Szemraj.

Radzymin, 2.12.2011 r.
Informuj, i w grudniu br., bd przeprowadzane przez p. Tomasza Orowskiego, jak co kwarta, wizyty monitoringowe u uczestnikw projektu. Uprzejmie prosz o udostpnienie sprztu do weryfikacji, zgodnie z warunkami umowy uyczenia.
/-/ Marcin Szemraj.

Radzymin, 20.11.2011 r.
Informuj, i w terminie do dnia 15 grudnia br. istnieje moliwo zgoszenia za porednictwem poczty elektronicznej (marcin.szemraj@interia.pl) swoich potrzeb szkoleniowych w zakresie obsugi programw komputerowych z pakietu Office, poczty elektronicznej, obsugi Internetu i innych programw – pod warunkiem, i szkolenia nie bd miay charakteru kursw zawodowych.
Po zgromadzeniu zgosze przeprowadzone zostanie postpowanie przetargowe na zakup usug szkoleniowych – prawdopodobny termin realizacji szkole to luty – marzec 2012 r.
/-/ Marcin Szemraj.

Radzymin, 19.11.2011 r.
Osoby oczekujce na informacj dotyczc zakupu dodatkowej partii drukarek (ok. 20szt.) informuj, i ostateczna decyzja w sprawie zakupu ww. sprztu zostanie podjta w najbliszym miesicu, po przeprowadzeniu analizy budetu projektu do koca jego realizacji. W przypadku stwierdzenia koniecznoci przesunicia pozostaych rodkw obecnie przeznaczonych obecnie na zakup drukarek np. na pokrycie kosztw zakupu abonamentu za Internet – drukarki nie zostan zakupione.
/-/ Marcin Szemraj.

Radzymin, 21.10.2011 r.
KOMUNIKAT!
W trakcie realizacji projektu mamy do czynienia z coraz czstszymi przypadkami przekazywania sprztu do napraw nie objtych gwarancj. Uszkodzenia, niejednokrotne bardzo powane, wynikaj z braku elementarnej dbaoci o uyczony sprzt (np. wyamane klawisze, porty USB, popkane ekrany oraz obudowa, jak rwnie rnego rodzaju zanieczyszczenia ( brud!) uniemoliwiajcy jego uytkowanie ).
W zwizku z tym informuj, e w przypadku odmowy zwrotu rodkw za naprawy opisane powyej bd Pastwu „automatycznie” wypowiadane umowy uyczenia, a naprawiony sprzt bdzie przekazywany kolejnym uprawnionym osobom, ktre znajduj si na licie rezerwowej.
Umowy bd wypowiadane take w przypadku nie zwracania rodkw za naprawy, pomimo pisemnych zobowiza okrelajcych terminy ich zwrotu. Ostrzegam, i w przypadku nie uiszczenia zalegych wpat do koca listopada br. – zawarte umowy uyczenia zostan wypowiedziane.
/-/ Marcin Szemraj.

Radzymin, 20.09.2011 r.
W zwizku z informacjami dotyczcymi wsppracy z dostawcami Internetu przypominam, e po stronie dostawcy (Telestrada lub Obelisk) ley obowizek zapewnienia Pastwu sygnau internetowego o odpowiedniej jakoci. Niedopuszczalnym jest informowanie i namawianie Pastwa na zakup dodatkowego sprztu np. anten wzmacniajcych sygna, poniewa to dostawca powinien takiego zakupu dokona i dostarczy dodatkowy sprzt. W przypadku zaistnienia takich sytuacji lub braku reakcji dostawcy na informacje o braku dostpu do Internetu (nie dotyczy przekroczenia miesicznego limitu danych) prosz o informacje w tej prawie.
/-/ Marcin Szemraj.

Radzymin, 9.09.2011 r.
Osoby, ktre zgosiy za porednictwem sms-a ch korzystania z drukarki informuj, i w padzierniku lub listopadzie br. prawdopodobnie zostanie kupiona dodatkowa parta drukarek. Prosz pozostae osoby o nie zgaszanie si, poniewa liczba zgoszonych osb ju w tej chwili przekracza liczb moliwych do zakupienia drukarek.
/-/ Marcin Szemraj.

Radzymin, 7.09.2011 r.
Osoby, ktre odebray drukarki informuj, i w przypadku stwierdzenia braku kabla USB do poczenia drukarki z laptopem prosz o kontakt z niej podpisanym lub p. Karczmarczykiem – informatykiem urzdu. W zwizku z duym zainteresowaniem uczestnikw projektu drukarkami informuj, i w przypadku stwierdzenia oszczdnoci w wydatkach projektu w I poowie 2012 roku zostanie zakupiona kolejna partia drukarek. Informacje o tym bd przekazane Pastwu w pniejszym terminie.
/-/ Marcin Szemraj.

Radzymin, 2.09.2011 r.
W zwizku z nieodebraniem przez cz uczestnikw szkole w ZDZ zakupionych dla nich drukarek informuj, i istnieje moliwo otrzymania 12 szt. drukarek atramentowych firmy Lexmark przez uczestnikw projektu nie uczestniczcych w ww. szkoleniach. Prosz zgasza si sms-em 608 028 372 lub na adres marcin.szemraj@interia.pl, w terminie do 7 wrzenia br. - decyduje kolejno zgosze. Odbir odbdzie si w dniu 9 wrzenia w siedzibie Urzdu w godz. 16-16.45.
/-/ Marcin Szemraj.

Radzymin, 31.08.2011 r.
Informuj, i od 10 wrzenia do koca miesica bd przeprowadzone wizyty monitoringowe u wszystkich uczestnikw projektu. Wizytacj bdzie przeprowadza p. Tomasz Orowski. Ponadto, niezalenie od powyszego uczestnicy korzystajcy z drukarek bd odwiedzani przez kierownika projektu w celu oznakowania sprztu naklejkami.
/-/ Marcin Szemraj.

Radzymin, 30.08.2011 r.
Informacje dla osb korzystajcych z drukarek: - informuj, i Urzd gminy nie bdzie dokonywa zakupu tuszu do drukarek z ktrych bdziecie Pastwo mogli korzysta do koca roku 2017, - prosz nie wyrzuca opakowa do drukarek, mog by potrzebne do wysyki sprztu do serwisu, - w sprawach naprawy sprztu, problemw z korzystaniem ze sprztu prosz kontaktowa si z dostawc sprztu, firm Cezar Komputery, www.cezarkomputery.pl, telefon 48 360 00 21 w.27, @: serwis@cezarkomputery.pl, - prosz zarejestrowa drukark na stronie www.lexmark.pl, co pozwoli Pastwu na korzystanie z pomocy technicznej on – line. - zasady naprawy i przekazywania sprztu do naprawy s takie same jako w przypadku laptopw. Uszkodzenia mechaniczne, powstae z winy uytkownika s usuwane na jego koszt.
/-/ Marcin Szemraj.

Radzymin, 29.08.2011 r.
Osoby, ktre uczestniczyy w szkoleniach z obsugi programw komputerowych w ZDZ Radzymin i nie odebray na podstawie umowy uyczenia w dniach 26-27.08 drukarek informuj, i wstpny termin odbioru sprztu to 1 wrzenia w godz. 15-16.30, sala konferencyjna w siedzibie Urzdu Gminy.
/-/ Marcin Szemraj.


Radzymin, 26.07.2011 r. Uprzejmie prosz o wypenienie i przekazanie do Biura Obsugi Klienta Urzdu lub na adres marcin.szemraj@interia.pl wypenionej ankiety informacyjnej dotyczcej wszystkich gospodarstw domowych uczestniczcych w projekcie. Bardzo zaley nam na tym aby wszyscy uczestnicy projektu w terminie do 10 wrzenia br. przekazali wypenione ankiety.
/-/ Marcin Szemraj Ankieta
Radzymin, 04.06.2011 r.
W zwizku z pojawiajcymi si problemami z kablami zasilajcymi do laptopw (np. uszkodzenia spowodowane przez zwierzta, pknicia itp.) informuj, i w ramach projektu Gmina nie moe dokonywa zakupu ww. sprztu i w zwizku z powyszym w przypadku powstania uszkodzenia zasilacza prosz o jego zakup z wasnych rodkw.
/-/ Marcin Szemraj.

Radzymin, 02.06.2011 r.
Informuj, i od dnia 5 czerwca br. do koca miesica bd przeprowadzone wizyty monitoringowe u wszystkich uczestnikw projektu. Wizytacj bdzie przeprowadza p. Tomasz Orowski. Ponadto, pragn poinformowa, i szkolenia w ZDZ w Radzyminie z obsugi programw pakietu Office zostan zakoczone do 20 czerwca. Po tym terminie zostanie sporzdzona lista osb, ktre bd mogy otrzyma drukark do wykorzystania w ramach umowy – uyczenia. Zakup drukarek bdzie przeprowadzony w lipcu br. i w tym miesicu bd zaplanowane spotkania w sprawie odbioru sprztu.
/-/ Marcin Szemraj.Radzymin, 19.04.2011 r.
Przypominam o numerach telefonw, z ktrych naley korzysta w nastpujcych kwestiach:
- Internet (I i II grupa uczestnikw) – infolinia Telestrady – 22 203 00 00
- Internet (III grupa uczestnikw) – p. Tomasz Orowski – 602 805 090
- Awarie sprztu – p. Marcin Karczmarczyk – 664 098 479
- Pozostae sprawy – p. Marcin Szemraj – 608 028 372.
/-/ Marcin Szemraj.
Radzymin, 7.03.2011 r.
Informuj, i do koca roku 2012 wizyty monitoringowe u uczestnikw projektu bdzie przeprowadza raz na kwarta p. Tomasz Orowski. Wizyty bdzie - tak jak poprzednio - przeprowadza take kierownik projektu.
/-/ Marcin Szemraj.
Z wyrazami szacunku,
Marcin Szemraj
Ankieta


/-/ Marcin Szemraj.Radzymin, 19 listopada 2010 r.
Uprzejmie przypominam o odpowiedniej opiece na sprztem komputerowym przekazanym na podstawie umowy uyczenia. W zwizku z zaistnia kradzie jednego z notebookw przypominam, i w przypadku gdy nie doo Pastwo elementarnej starannoci zwizanej z zachowaniem zasad bezpieczestwa (np. pozostawienie sprztu w nie zamknitym domu lub samochodzie bez opieki) zgodnie z umow uyczenia Gmina Radzymin bdzie da zwrotu kosztw zakupu nowego notebooka.
W takich przypadkach warunkiem dalszego uczestnictwa w projekcie bdzie zoenie deklaracji o zwrocie kosztw zakupu oraz wskazanie terminu w jakim zwrot nastpi.
/-/ Marcin Szemraj.


Radzymin, 11 padziernika 2010 r.
Uprzejmie przypominam o odpowiedniej opiece na sprztem komputerowym przekazanym na podstawie umowy uyczenia. Prosz o stosowanie odpowiednich preparatw do czyszczenia monitorw oraz klawiatury, ktre pozawalaj utrzyma sprzt w odpowiednim stanie technicznym.
Powysza proba wynika z faktu, i bdziecie Pastwo korzysta ze sprztu przez najblisze lata i od was zaley jak dugo bdzie mona z niego korzysta. /-/ Marcin Szemraj.

Radzymin, 28 lipca 2010 r.
W przypadku koniecznoci dostarczenia do Urzdu Gminy dokumentw zwizanych z projektem przez uczestnikw projektu prosz o ich pozostawianie w Punkcie Obsugi Klienta, przy wejciu po lewej stronie (np. podpisane umowy uyczenia itp.).

Radzymin, 26 lipca 2010 r.
W przypadku zmiany numeru telefonu lub innych danych (np. zmiana miejsca zamieszkania na terenie gminy Radzymin) uczestnika projektu uprzejmie prosz o niezwoczne przekazanie na adres marcin.szemraj@interia.pl lub na numer telefonu 608 028 372 zmienionych danych kontaktowych.

Radzymin, 24 lipca 2010 r.
Uprzejmie przypominam, i w sprawach dotyczcych awarii komputera naley kontaktowa si z informatykiem Urzdu – p. Marcinem Karczmarczykiem, tel. 664 098 479, a w przypadku kopotw z Internetem naley kontaktowa si z firm Telestrada SA., infolinia -22 203 00 00 lub na poczt elektroniczn: piotr.leonik@telestrada.pl Przypominam, i udostpnione Pastwu cze internetowe ma ograniczon wielko transferu do 4 lub 7 GB. ciganie duych plikw (np. muzyka, filmy) moe spowodowa, i np. w poowie miesica korzystanie z Internetu bdzie bardzo utrudnione, poniewa ulegnie on znacznemu spowolnieniu z powodu przekroczenia powyszych limitw.

Radzymin, 23 lipca 2010 r.
Uprzejmie informuj, i certyfikaty potwierdzajce uczestnictwo w szkoleniach z zakresu obsugi komputera i Internetu bd Pastwu przekazywane poczt do 10 sierpnia br. Jeli kto z Pastwa nie otrzyma w powyszym terminie certyfikatu powinien zgosi si pod numer telefonu 0608 028 372. W IV kwartale br. bd organizowane szkolenia dla ostatniej grupy uczestnikw projektu. Osoby, ktre w szkoleniu ju uczestniczyy mog ponownie zgosi si do jako uczestnicy nowych szkole, jeli uznaj, e s one dla nich niezbdne. /-/ Marcin Szemraj.